«نانوکافه» برندی است که ایده‌ی آن سال‌ها قبل در ذهن برادران «نیّرزاده نوری» شکل گرفت. هدفِ اصلی و اوّلیه‌یِ آن‌ها معرّفی و ارائه‌ی نوشیدنی‌هایی با عصاره‌ی واقعی و تخصّصی قهوه بود. این دو برادر توانستند در مرداد ماه هزار و چهارصد پس از تحقیق و مطالعات بسیار، در تهران محدوده‌ی خیابان فرمانیه فعّالیّت خود را به صورت محدود و علاوه بر آن به صورت VIP آغاز کنند.